OKAMŽITÁ CENOVÁ PONUKA & OBJEDNÁVKA

Právne upozornenie

Právne upozornenie

Toto právne upozornenie upravuje prístup, prehliadanie a používanie webovej stránky https://www.bigtranslation.com/ (ďalej len webová stránka).

Podmienky stanovené v tomto právnom upozornení sa budú uplatňovať s rozšírením v prípade, že spoločnosť stanoví osobitné podmienky na používanie a/alebo uzatváranie zmlúv na konkrétne služby.

ZVEREJNENIE INFORMÁCIÍ

V súlade s informačnou povinnosťou podľa článku 10 zákona 34/2002 z 11. júla o službách informačnej spoločnosti a elektronickom obchode vás informujeme, že webová stránka patrí spoločnosti BigTranslation (BigTranslation Agency SL),obchodná spoločnosť založená v súlade so španielskymi právnymi predpismi, s DIČ (daňové identifikačné číslo) B40532194 a sídlom na adrese Av. Paret del Patriarca 15, 46113 Moncada, Valencia, Španielsko.

Môžete nás kontaktovať pomocou nasledujúcej e-mailovej adresy [email protected].

UŽÍVATELIA

Prístup a/alebo používanie webovej stránky pripisuje stav Užívateľa a v dôsledku tohto prístupu a/alebo používania prijímate toto Právne upozornenie.

POUŽÍVANIE WEBOVEJ STRÁNKY

Webová stránka môže poskytovať prístup k veľkému množstvu textov, grafiky, výkresov, návrhov, kódov, softvéru, fotografií, hudby, videí, zvukov, databáz, obrázkov, výrazov a informácií (ďalej len „obsah“), ktoré patria spoločnosti alebo tretím stranám, ku ktorým môže mať Užívateľ prístup.

Užívateľ preberá zodpovednosť za používanie webovej stránky. Táto zodpovednosť sa vzťahuje na registráciu, ktorá je v prípade potreby potrebná na prístup k obsahu alebo službám poskytovaným webovou stránkou.

Užívateľ sa zaväzuje riadne používať Obsah a služby ponúkané prostredníctvom webovej stránky vrátane, ale nie výlučne, ich nepoužívania na (i) zapájanie sa do nepovolených, nezákonných činností alebo činností, ktoré sú v rozpore s dobrou vierou a verejným poriadkom; (ii) spôsobenie poškodenia fyzických a logických systémov vlastníka webovej stránky, jej dodávateľov alebo tretích strán, (iii) zavedenie alebo šírenie počítačových vírusov alebo akýchkoľvek iných fyzických alebo logických systémov, ktoré pravdepodobne spôsobia vyššie uvedené škody.

DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO

Obsah tejto webovej stránky, vrátane, okrem iného, ​​obrázkov, log, grafiky, animácií a textov, bez ohľadu na ich formát, ako aj názov domény bigtranslation.com je majetkom Vlastníka. V prípade služieb na predaj Vlastník získal oprávnenie na ich používanie. Tento obsah je chránený medzinárodnými zákonmi a zmluvami týkajúcimi sa duševného a priemyselného vlastníctva, ako aj regulačnou politikou doménových mien.

Používanie odkazov na túto webovú stránku je povolené za predpokladu, že nepoškodzujú obraz a záujmy Vlastníka a to vo všetkých formátoch alebo médiách.

ZODPOVEDNOSŤ A ZÁRUKY

Odkazy, ktoré sa zobrazujú na tejto webovej stránke, sú poskytnuté za účelom rozšírenia informácií. Ich zahrnutie neznamená súhlas s týmto obsahom alebo spojenie Vlastníka s prevádzkovateľmi týchto webových stránok a následne Vlastník neprijíma žiadnu zodpovednosť v súvislosti s nimi alebo za škody, ktoré môžu z akéhokoľvek dôvodu spôsobiť vášmu počítačovému systému. , dokumenty alebo súbory.

Vlastník nezaručuje spoľahlivosť, dostupnosť alebo kontinuitu tejto webovej stránky alebo jej obsahu z technických, bezpečnostných alebo kontrolných dôvodov alebo údržby služby; v dôsledku porúch, ktoré možno pripísať serveru, ktorý je hostiteľom obsahu, alebo iným sprostredkovateľom alebo poskytovateľom; v dôsledku útokov na počítačový systém; alebo z akéhokoľvek iného dôvodu pochádzajúceho z akejkoľvek príčiny mimo jej kontroly. V dôsledku toho je v súvislosti s nimi oslobodený od akejkoľvek priamej alebo nepriamej zodpovednosti.

TRVANIE A ZMENA

Podmienky tohto Právneho upozornenia budú v platnosti, kým nebudú upravené. Spoločnosť BigTranslation môže tieto zmeny vykonať a oznámiť ich Užívateľovi.

Spoločnosť BigTranslation môže odstrániť, pridať alebo zmeniť obsah aj služby, ktoré poskytuje, ako aj spôsob, akým sú umiestnené alebo prezentované. Podmienky, ktoré sú zverejnené v čase, keď užívateľ vstúpi na webovú stránku BigTranslation, sa považujú za platné.

Vstupom na webovú stránku a/alebo jej používaním sa má za to, že užívateľ prijal podmienky tohto Právneho upozornenia a tam, kde je to vhodné, aj zmeny v nich vykonané.

SÚBORY COOKIE

Pre používanie našej webovej stránky je potrebné používanie súborov cookie. Súbory cookie sa používajú na rôzne účely (meranie služby, sledovanie predaja, cielený marketing atď.). Ak chcete, môžete si upraviť svoj prehliadač tak, aby ste boli na obrazovke upozornení na prijímanie súborov cookie a aby ste zabránili inštalácii súborov cookie na váš pevný disk. Ďalšie informácie nájdete v pokynoch a návodoch vášho prehliadača.

ĎALŠIE INFORMÁCIE O POUŽÍVANÍ SÚBOROV COOKIE

Do you have a project?

Request your free instant quote without obligation.

Request quote
Get a Quote Cart

Create account

'Black Friday' shouldn't be translated, everything else should.

15%

On all of our translation services with the code.

BlackFriday-15