Άμεσο παράθεμα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

1. ΟΡΙΣΜΟΙ

Εσείς είστε το μεμονωμένο άτομο ή, κατά περίπτωση, η εταιρεία ή οποιαδήποτε άλλη νομική οντότητα ή νομικό πρόσωπο που αντιπροσωπεύετε.
Ο πελάτης(ες)είναι τα μεμονωμένα άτομα ή επαγγελματίες που θέλουν να μισθώσουν τις υπηρεσίες της BigTranslation.
Η υπηρεσία(ες) που προσφέρει η BigTranslation είναι μετάφραση, διόρθωση κειμένων και μεταγραφή.
Οι μεταφραστές είναι ειδικευμένοι επαγγελματίες και επιλέχτηκαν προσεκτικά από την BigTranslation.

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.

Με την πρόσβαση σας στην ιστοσελίδα του BigTranslation ή/και την εγγραφή σας ως πελάτης, αποδέχεστε και συμφωνείτε με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται παρακάτω.

Αν κάνετε οποιαδήποτε παραγγελία για λογαριασμό τρίτων ή μιας επιχείρησης, θα πρέπει να εμφανίζεστε ως ο νόμιμος εκπρόσωπός του ή της επιχείρησης και να τους ενημερώσετε ότι κατά την αποδοχή αυτής η ευθύνη βαρύνει αυτήν την εταιρεία ή τους τρίτους, για λογαριασμό των οποίων εσείς ενεργείτε.

Σύμφωνα με το νόμο περί προστασίας των δεδομένων και του νόμου 34/2002, της 11ης Ιουλίου, σχετικά με υπηρεσίες της κοινωνίας πληροφοριών και του ηλεκτρονικού εμπορίου (LSSI), σας ενημερώνουμε ότι τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από εσάς σε οποιαδήποτε από τις μορφές που περιλαμβάνονται σε αυτή την ιστοσελίδα περιλαμβάνονται στα αρχεία του υπολογιστή που είναι ιδιοκτησία και ευθύνη της BigTranslation, και θα υποβληθούν σε επεξεργασία με αυτοματοποιημένες μεθόδους για τον αποκλειστικό σκοπό της διευκόλυνσης της διοικητικής διαχείρισης των εμπορικών μας σχέσεων, ή/και για να καταστεί δυνατή η ευρέως ολοκλήρωση των υπηρεσιών που εξηγούνται σε αυτή την ιστοσελίδα. Εσείς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, ακύρωσης και αντίθεσης που σας δίνει ο νόμος 15/1999 περί της Προστασίας Δεδομένων (LOPD) και ο νόμος 34/2002 περί Υπηρεσιών της Κοινωνίας Πληροφοριών και του Ηλεκτρονικού Εμπορίου (LSSI), εφαρμόζοντας κοινοποίηση μέσω ταχυδρομείου, e-mail ή άμεσα σε αυτή την ιστοσελίδα. Η BigTranslation διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων της ή τους όρους χρήσης των υπηρεσιών μας για λόγους προσαρμογής στην ισχύουσα νομοθεσία ή άλλους λόγους, έτσι συνιστάται ο χρήστης αυτής της ιστοσελίδας να επανεξετάζει περιοδικά αυτήν την ιστοσελίδα, δεδομένου ότι η χρήση αυτής της ιστοσελίδας από τον χρήστη θα θεωρηθεί ως αποδοχή της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και των Όρων Χρήσης που ισχύουν την παρούσα στιγμή.

Εάν δεν συμμορφωθείτε με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παρούσα ανακοίνωση, η BigTranslation διατηρεί το δικαίωμα να κλείσει το λογαριασμό του πελάτη και να λάβει τα αναγκαία μέτρα για τη διασφάλιση των συμφερόντων της BigTranslation.

Εάν υπάρχει υποψία περίπτωσης εικαζόμενης απάτης, η BigTranslation διατηρεί το δικαίωμα να παγώσει τον λογαριασμό του Πελάτη για όσο διάστημα απαιτείται και κατά τη διάρκεια της έρευνας. Σε αυτή την περίπτωση, η BigTranslation δεν ευθύνεται για την αποτυχία της στο να τηρήσει την προθεσμία παράδοσης, που προβλέπεται στο άρθρο 7 των παρόντων όρων.

3. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.

Η BigTranslation προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, μεταξύ των οποίων είναι μετάφραση, διόρθωση κειμένων και η μεταγραφή, τις οποίες θα εξηγήσουμε στην συνέχεια με περισσότερες λεπτομέρειες.

Η BigTranslation επικεντρώνεται κυρίως στην μετάφραση, μια υπηρεσία που επιτρέπει στους πελάτες μας να πάρουν το περιεχόμενο στη γλώσσα που θα επιλέξουν, βασισμένο στο αρχικό περιεχόμενο σε άλλη διαφορετική γλώσσα. Οι μεταφραστές μας είναι γηγενείς και νοιάζονται, και λειτουργούν, με τρόπο ώστε να κρατήσουν το ίδιο είδος του λεξιλογίου που χρησιμοποιείται στο αρχικό έγγραφο.

Οι υπηρεσίες μας διόρθωσης κειμένων όπου από την ανάγνωση του εγγράφου ελέγχεται το λεξιλόγιο, τα γραμματικά και συντακτικά λάθη καθώς και οι κανόνες στίξης. Η δομή, η μορφή, η ενσωμάτωση και η διαρρύθμιση δεν αποτελούν μέρος αυτής της υπηρεσίας.

Όσο για την μεταγραφή προσπαθούμε προσεκτικά να καταγράψουμε γραπτώς, και πάντα χειριζόμενοι εμπιστευτικά τις πληροφορίες ήχου που θέλει να απομαγνητοφωνήσει ο πελάτης. Η BigTranslation θα ελέγξει το περιεχόμενο του βίντεο και θα αποφασίσει αν θα δεχτεί την εργασία, λόγω της ηχορύπανσης που υπάρχει σε πολλές από αυτές, εμποδίζοντας στο να επιτευχτεί μία καλή μεταγραφή.

4. Υποχρεώσεις του Χρήστη

Ο χρήστης θα πρέπει να είναι απολύτως υπεύθυνος για την εμπιστευτική μεταχείριση και την σωστή φύλαξη των κωδικών πρόσβασης που διαθέτει, εμποδίζοντας έτσι την πρόσβαση σε μη εξουσιοδοτημένους τρίτους

Για τις αναθέτουσες υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω αυτής της ιστοσελίδας ζητούνται μια σειρά από στοιχεία για τον χρήστη. Ο σκοπός αυτού του αιτήματος είναι για να ενεργοποιηθεί αυτή η σύμβαση και να εκτελεστεί η σύμβαση παροχής υπηρεσιών υπό τις κατάλληλες συνθήκες. Σε αυτό το πλαίσιο, ο χρήστης συμφωνεί ότι οι αιτούμενες πληροφορίες που δήλωσε, είναι αληθείς, πλήρεις και ακριβείς, και, επίσης, συμφωνεί στο να ενημερώσει την BigTranslation για οποιεσδήποτε αλλαγές που την επηρεάζουν το συντομότερο δυνατόν για να αποφευχθούν προβλήματα που μπορούν να προκύψουν εάν ο πάροχος έχει κάποια ανακριβή ή παρωχημένα δεδομένα.

Ο Χρήστης δεν θα πρέπει να βάλει σκόπιμα στην ιστοσελίδα μας ιούς, trojans, worms, ή άλλο υλικό που είναι κακόβουλο ή τεχνολογικά επιβλαβές. Ούτε θα πρέπει να προσπαθήσει να αποκτήσει μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας, στους διακομιστές στους οποίους αποθηκεύεται αυτή ή σε οποιοδήποτε διακομιστή, υπολογιστή ή βάση δεδομένων που συνδέεται με αυτό. Απαγορεύεται επίσης να επιτεθεί στην ιστοσελίδα μας μέσω επιθέσεων άρνησης εξυπηρέτησης ή άρνησης υπηρεσίας ή διανομής.

Κάθε παράβαση των διατάξεων αυτών αφορά διάπραξη εγκλήματος. Σας κρατάμε ενήμερους ότι για οποιαδήποτε παραβίαση των αρχών επιβολής του νόμου θα συνεργαστούμε μαζί του αποκαλύπτοντας την ταυτότητά σας. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης, το δικαίωμά σας στο να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας, θα σταματήσει αμέσως,

Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που προκαλείται από μία επίθεση διανομής, από κάποιον ιό άρνησης υπηρεσίας ή άλλο τεχνολογικά επιβλαβές υλικό που μπορεί να μολύνει τον υπολογιστή σας, το λογισμικό σας, τα δεδομένα σας ή άλλο ιδιόκτητο υλικό που οφείλεται στη χρήση της ιστοσελίδας μας, είτε από την λήψη υλικού που δημοσιεύεται σε αυτήν ή από την χρήση οποιασδήποτε ιστοσελίδας που συνδέεται με αυτήν.

5. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ.

H BigTranslation διατηρεί το δικαίωμα να αποδεχθεί και να απορρίψει εργασίες που μπορεί να περιέχουν προσβλητικό υλικό, προωθούν τη βία, τις διακρίσεις και ακόμη αυτές που παραβιάζουν τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες που αναγνωρίζονται από την κοινοτική νομοθεσία.

Το περιεχόμενο της εργασίας που πρόκειται να μεταφραστεί θα διευκολυνθεί μέσω της πλατφόρμας μας, από τον πελάτη, καθώς και από τα αρχεία υποστήριξης, που είναι απαραίτητα για το μεταφραστή. Το περιεχόμενο θα πρέπει να είναι ακριβές, να σέβεται την μορφή με την οποία λειτουργεί η BigTranslation και να είναι απαλλαγμένο από κάθε ιό ή κρυπτογράφηση. Για τα λάθη που μπορεί να περιέχουν τα αρχεία, στο πλαίσιο της εργασίας, δεν θα είναι υπεύθυνη η BigTranslation.

Σε καμία περίπτωση, το ή τα αρχεία δεν μπορούν να περιέχουν στοιχεία επικοινωνίας των πελατών, μιας και η άμεση επαφή με τον μεταφραστή απαγορεύεται ρητά. Μπορείτε ωστόσο κατά τη στιγμή της παραγγελίας, να συμπεριλάβετε τις αναγκαίες πληροφορίες ώστε να τις γνωρίζει ο μεταφραστής.

Για να κάνει μία παραγγελία, ο πελάτης θα πρέπει πρώτα να εγγραφεί στην πλατφόρμα και να ακολουθήσει τα βήματα για να ζητήσει τον προϋπολογισμό. Μόλις η παραγγελία σας έχει επιβεβαιωθεί και η εργασία ανατεθεί σε έναν μεταφραστή, δεν μπορείτε να την ακυρώσετε ή να ζητήσετε αποζημίωση για αυτή.

Όταν η εργασία είναι έτοιμη, θα λάβετε μια προειδοποίηση ότι η εργασία είναι διαθέσιμη στην περιοχή του πελάτη, την οποία μπορείτε να κατεβάσετε απευθείας σε αρχείο.

6. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.

Οι χρόνοι παράδοσης που εμφανίζονται στην πλατφόρμα μας είναι εκτιμώμενοι και χρησιμεύουν ως οδηγός, καθώς υπάρχουν πολλοί παράγοντες για να εξεταστούν πρώτα, όπως η πολυπλοκότητα της εργασίας, η ποσότητα και η διαθεσιμότητα των μεταφραστών, μεταξύ άλλων.

Ως εκ τούτου, η BigTranslation δεν μπορεί να δεσμευτεί για κάποια συγκεκριμένη προθεσμία, αλλά θα κάνει τα πάντα για να επισπεύσει τη διαδικασία, όσο το δυνατόν περισσότερο.

Η παράδοση της εργασίας θα είναι στην ίδια μορφή με την οποία στάλθηκε.

7. ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ.

Η τιμή της εργασίας θα πρέπει να επισημαίνεται από την πλατφόρμα κατά τη στιγμή της παραγγελίας. Το νόμισμα αναφοράς είναι το Ευρώ (€).

Οι τρόποι πληρωμής στην πλατφόρμα μας είναι μέσω τραπεζικού εμβάσματος, πιστωτικής κάρτας ή/και PayPal.

Με την μέθοδο του τραπεζικού εμβάσματος, η εργασία δεν θα προχωρήσει μέχρι να επιβεβαιωθεί η πληρωμή στην τράπεζα μας.

Η BigTranslation δέχεται επίσης πληρωμές με πιστωτική κάρτα, μέσω της πύλης πληρωμής PayPal σε λειτουργία επισκέπτη (χωρίς να χρειάζεται να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό Paypal ή να εγγραφείτε).

Αν επιλέξετε το PayPal ως μέσο πληρωμής, εκτός από το ότι είναι η πιο ασφαλής πλατφόρμα πληρωμής στο ιντερνέτ, σας επιτρέπει επίσης να συνδέσετε τις πληρωμές σας με την πιστωτική ή χρεωστική σας κάρτα ή ακόμη και με τον τραπεζικό σας λογαριασμό.

Υπάρχει επίσης η δυνατότητα να γεμίσετε το δικό σας πορτοφόλι μέσω τραπεζικού εμβάσματος και να χρησιμοποιήσετε το υπόλοιπο για νέες παραγγελίες. Διατίθεται ιστορικό των κινήσεών σας στον πίνακα ελέγχου και σας δίνει την δυνατότητα να μεταφέρετε το υπόλοιπό (ελάχ. 300 €) στον τραπεζικό λογαριασμό ή το PayPal σας. Πολύ άνετα και χωρίς κανένα επιπλέον κόστος.

Εάν έχετε στην κατοχή σας ένα κωδικό προσφοράς, θα ισχύει για τρεις μήνες.

Όλες οι παραγγελίες που γίνονται μέσω της BigTranslation υπόκεινται στην ισπανική και την ευρωπαϊκή νομοθεσία και άλλες νομικές διατάξεις. Η BigTranslation καταχωρεί τον ενδοκοινοτικό αριθμό ΑΦΜ-ΦΠΑ, όλες τις παραγγελίες από τους πελάτες που διαμένουν σε οποιαδήποτε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι οποίες διαθέτουν ΑΦΜ και απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ, με απαραίτητη προϋπόθεση ότι το σύστημά μας θα επικυρώσει το ΑΦΜ μέσω της πλατφόρμας VIES. Στους πελάτες με διεύθυνση χρέωσης στην Ισπανία θα εφαρμοστεί το ΦΠΑ που ισχύει κατά το χρόνο της παραγγελίας.

Ο πελάτης μπορεί να κατεβάσει το τιμολόγιο από την περιοχή πελατών και θα είναι διαθέσιμο στις 10, 20 και 30 του κάθε μήνα.

Ο πελάτης μπορεί να ζητήσει το κλείσιμο του λογαριασμού σας ανά πάσα στιγμή μέσω της φόρμας επικοινωνίας μας. Θα ισχύει μόνο όταν γίνει μέσω αυτής της μεθόδου.

8. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ.

Αυτή η ιστοσελίδα ανήκει στην BigTranslation, καθώς και όλα τα δικαιώματα του περιεχομένου, των εικόνων, τα κείμενα, ο σχεδιασμός και το λογισμικό της. Όλα τα στοιχεία αυτής της σελίδας, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό την σχεδίασή της και το περιεχόμενό της, προστατεύονται από τους νόμους της πνευματικής ιδιοκτησίας, βιομηχανικής ιδιοκτησίας και τις διεθνείς συνθήκες που αφορούν τα πνευματικά δικαιώματα.

Εκτός αν σας εξουσιοδοτηθεί ρητά από την BigTranslation, δεν μπορείτε να αναπαράγετε, να μεταδώσετε ή να χρησιμοποιείτε το περιεχόμενο της ιστοσελίδας με οποιονδήποτε τρόπο.

Παρά το γεγονός ότι η BigTranslation προσπαθεί στο μέγιστο για να εξασφαλίσει την ακρίβεια και την ορθότητα του περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου, αυτός μπορεί να περιέχει σφάλματα ή ανακρίβειες. Κατά συνέπεια, δεν εγγυάται την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή την ορθότητα του περιεχομένου του. Η BigTranslation απορρίπτει την ευθύνη για τις πληροφορίες που περιέχονται στις ιστοσελίδες τρίτων που συνδέονται με συνδέσμους (links) στις ιστοσελίδες της BigTranslation. Σε καμία περίπτωση η BigTranslation δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά οποιουδήποτε είδους που προκύπτει ή που σχετίζεται με τη χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου. Θα πρέπει να αποζημιώσετε την BigTranslation για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία που θα προκύψει από την παραβίαση αυτών των όρων ή την χρήση του περιεχομένου αυτής της ιστοσελίδας χωρίς άδεια.

9. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ.

Η BigTranslation διασφαλίζει την εμπιστευτική μεταχείριση των πληροφοριών και του περιεχομένου των αρχείων της εργασίας.

Οι μεταφραστές μας έχουν ένα συμβόλαιο εμπιστευτικότητας με την BigTranslation, έτσι ο τρόπος επεξεργασίας των πληροφοριών είναι συνεπής. Η πλατφόρμα της BigTranslation έχει ένα ψηφιακό πιστοποιητικό (SSL) που ελέγχει την ταυτότητα των χρηστών και κρυπτογραφεί την ανταλλαγή των εγγράφων μέσω πλήκτρων αναγνώρισης.

10. ΕΥΘΥΝΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ.

Ο Πελάτης θα πρέπει να αποζημιώσει και να απαλλάξει την BigTranslation, τους υπαλλήλους της, τους διευθυντές και τις συνδεδεμένες εταιρείες έναντι οποιωνδήποτε αξιώσεων ή διαφορών που προκύπτουν από:

PRIVACY POLICY

1.CORPORATE INFORMATION

In compliance with Legislation 34/2002 of 11 July relating to the information society and electronic commerce services, and in accordance with the requirements of Article 10 of the abovementioned legislation, BigTranslation notifies you of the following information: the owner of this website is Big Translation Agency, S.L., their NIF/CIF (company tax code)is: B40532194. Business Register for Valencia. Volume: 10566. Folio: 149. Sheet: 184299, and their business address is: Paret del Patriarca, 15. Post Code: 46113. Locality: Moncada. Province: Valencia. The email address for contacting the company is: [email protected]

2.PROTECTION OF PERSONAL DATA

BigTranslation recognises the importance of protecting the privacy and rights of their Clients and guarantees the correct processing of their data with the utmost respect for the current legislation.

Through its WEBSITE, BigTranslation, henceforth the website administrator, provides information about its services and online management, such as offering the possible purchase of these. Due to the content and purpose of the WEBSITE, any person that wants to contract its services will do so in the capacity of a client, and the service will be acquired by completing the REGISTRATION form.

If only visiting the WEBSITE, users/clients do not provide any personal information and are not required to do so

Users/clients agree to browse through the WEBSITE and use its contents in good faith.

In compliance with what is established in the General Regulations for the Protection of Data-EU-2016/679, approved by the European Parliament and Council on 27 April 2016, we inform you that the completion of any form on the WEBSITE or the sending of an email to any of our mailboxes implies acceptance of this privacy policy, as well as giving the website administrator the authorisation to process the personal data that you provide, which will be incorporated into the file owned by the Data Controller and/or the website administrator registered at the Spanish Agency for Data Protection (AEPD).

Client data will be used for sending out via email, any online or physical management carried out by the website administrator, such as the delivery of purchases. BigTranslation places at the client’s disposal the ability to assign different mailing addresses to different types of communication, or the rejection of these communications if they are not deemed as necessary.

The website administrator commits to maintaining the maximum possible discretion and confidentiality in relation to the information/documents to be translated or proofread, and to use these only for the purposes indicated

The website administrator will assume that the information has been entered by its owner or by persons authorised by him/her, and that it is correct and accurate.

The data will be entered into an automated file which is the responsibility of the BigTranslation website administrator, with the aim of facilitating, streamlining and complying with the agreement established between both parties. Additionally, BigTranslation informs you of your rights to access, allowing the website user to ascertain what personal data the website administrator holds, and if this data is stored, a reply will be sent within 30 days. Rectification, allows the rectification of any errors, the amendment of inaccurate or incomplete data and guarantee the accuracy of the information; Objection, may be requested and may lead to the removal of the data; Erasure, allows any inappropriate or excessive data to be erased; Restriction, by which a request can be made to restrict the processing of your data. When you have exercised your right to the amendment of your personal data, and its portability, so that the user can obtain a copy of the personal data they have provided on the website with the objective of passing it on to other services, these rights can be exercised directly through the My Account section on the WEBSITE or by initiating a claim through the contact section, also including a photocopy of the Identity Card or alternative documentation to confirm your identity.

As long as you do not communicate with us otherwise, we will assume that your data has not been amended, that you will notify us of any changes and that we have your consent to use this to promote the relationship between both parties.

Sending your data through the forms on our website is subject to the mandatory reading/acceptance of the General and Privacy Conditions and consent given via the obligatory check box at the end of the form.

In accordance with what is established by Legislation 34/2002, Article 21 relating to the Information Society and e-Commerce Services, we request your consent in order to send you advertising communications, by email or any other means of electronic communication, which we may consider to be of interest to you. Consent is given by clicking on the acceptance check box for the General and Privacy Conditions.

To amend or update their personal data, the client should go to the user area on the WEBSITE.

Because of this, the client is responsible for the truthfulness of their data and the website administrator is not responsible for any inaccuracies in the personal data of any client.

According to current legislation on data protection, the website administrator has adopted appropriate security levels for the data provided by clients and, furthermore, has installed the means and measures within his/her ability to avoid the loss, inappropriate use, alteration, unauthorised access and removal of these.

BigTranslation informs users of its websites that we are committed to confidentiality relating to the personal data collected by the company through the forms on our websites. This commitment will continue even after our business or contractual relationship has been completed, and on no account will we make the personal data of our visitors and clients of our website public without their consent. Minors below 13 years of age cannot give their consent for a business to collect and process their personal data, and for this reason, the registration on our website of minors under 13 years of age is expressly forbidden.

The Data Protection Delegate (DPD) is; GRUPO QUALIA [email protected]

3.SECURITY

The website administrator possesses the highest commercially available security measures within the sector. Additionally, the payment process is managed through a secure server using the SSL protocol. The secure server establishes a connection in a way that the information is transmitted in coded format as 128 bit algorithms, which ensures that it is only intelligible and understood by the client’s computer and that of the WEBSITE. In this way, using the SSL protocol guarantees:

1. That the client is communicating their data to the website administrator’s service centre and not to any other website that may attempt to impersonate it.

2. That the transmitted data will be encrypted between the client and the website administrator’s service centre, avoiding any potential access or being read by third parties.

4. LSSI-CE COMPLIANCE CERTIFICATES AND DATA PROTECTION

BigTranslation, complies with the current regulations for the Protection of Data and with the LSSI-CE (the Internet Society and e-Commerce Services Act), and has been assessed for compliance of these regulations by GRUPO QUALIA, for which it has received the respective certificates in digital image formats so that they can be displayed on the website.

5.SEALS OF APPROVAL

Seals of approval are hallmarks given to online stores to demonstrate their quality and security regarding online sales.

To acquire the seal of approval, companies are audited or evaluated to verify that they comply with the criteria for sales security and are legally compliant in matters relating to consumer privacy and data protection.

Stores that possess a seal of approval are bound to a code of conduct and tend to offer consumers alternative procedures for resolving conflicts in a straightforward, fast and comfortable manner.

BigTranslation is not responsible for the content of the websites that the user may access through links established on its websites, and declares that on no account will it examine or exercise any type of control over the content of other websites on the internet.

Additionally, it will not guarantee the technical availability, accuracy, truthfulness, validity or legality of websites that it does not own, but which can be accessed through the links.

BigTranslation states that it has adopted all the necessary measures to avoid any damage that may arise from browsing through its website. As a consequence, BigTranslation cannot be held responsible on any account, for any damage that might be incurred by users while browsing the Internet.

BigTranslation is not responsible for harm or damage of type experienced by the User which is caused by failures or disconnections in the telecommunications networks which leads to the suspension, cancellation, installation or interruption of the website service during the provision of the service or prior to this.

Access to the website: www.bigtranslation.com does not imply an obligation for the company to control the absence of viruses or any other element which may harm the computer. In all cases, the user is responsible for having the appropriate tools to detect and disinfect harmful computer programmes.

BigTranslation is not responsible for damage caused by computer equipment, documents and/or files owned by Users or third parties during the provision of the service.

Do you have a project?

Request your free instant quote without obligation.

Request quote
Λάβετε μια προσφορά Καροτσάκι

Create account

'Black Friday' shouldn't be translated, everything else should.

15%

On all of our translation services with the code.

BlackFriday-15