Offert & beställning direkt

Villkor

Villkor

1. DEFINITIONER

Du är en enskild/fysisk person eller – om tillämpligt – ett företag/ juridisk person eller annan laglig enhet/instans som du representerar.
Kund(er) är fysiska eller juridiska personer som önskar att kontakta BigTranslation.
Service som tillhandahålls av BigTranslation är översättningar, korrekturläsning och transkription.
Översättare är professionella, kvalificerade och omsorgsfullt utvalda av BigTranslation.

2. GENERELLA VILLKOR OCH SEKRETESS

Genom att besöka BigTranslations webbsida och/eller registrera dig som kund godkänner du villkoren som anges nedan. Om du agerar i tredje parts namn måste du framstå som juridiskt ombud och informera att vid godkännande av villkoren ligger ansvaret hos företaget eller tredje parten som du representerar.

I enlighet med Datasekretesslagen, förordning 34/2002 av den 11 juli om informationssamhälle och elektronisk handel (LSSI), vill vi informera att all information som du lämnat i våra formulär förvaras i elektroniska filer och förvaltas under BigTranslations ansvar. Behandlingen av uppgifterna är automatiserad och sker i syfte att möjliggöra den administrativa förvaltningen av våra handelsförbindelser och/eller tillåta genomförande av tjänster som beskrivs på denna webbsida. Du har rätt till insyn, tillgång, rättelse, annullering och överklagande av lämnade uppgifter i enlighet med förordning 15/1999 i Dataskyddslagen (LOPD) samt förordning 34/2002 om informationssamhälle och elektronisk handel (LSSI) genom att meddela oss per brev, e-post eller direkt genom vår webbsida. BigTranslation förbehåller sig rätten att ändra innehållet på denna webbplats, dess säkerhetspolicy eller användningsvillkor för våra tjänster på grund av anpassning till gällande lagstiftning eller av andra skäl. Därför rekommenderar vi att användaren av denna webbplats regelbundet kontrollerar denna sida eftersom användningen av webbplatsen innebär att användaren godkänner den sekretesspolicy och användarvillkor som gäller vid tidpunkten för webbplatsens eller tjänsternas användning.

Om du misslyckas med att följa de villkor som anges häri, BigTranslation förbehåller sig rätten att stänga ditt kundkonto och vidta nödvändiga åtgärder för att skydda BigTranslations intressen.

Vid misstanke om bedrägeri, BigTranslation förbehåller sig rätten att frysa kundens konto så länge det behövs och under tiden för undersökningen. I sådana fall kommer BigTranslation inte att vara ansvarig för överenskomna leveranstider, i enlighet med art. 7 i dessa villkor. 

3. TJÄNSTER

BigTranslation erbjuder en rad tjänster såsom översättning, korrekturläsning och revision samt transkription, vilka vi förklarar mer om nedan.

BigTranslations verksamhet fokuserar huvudsakligen på översättning, en tjänst som gör det möjligt för våra kunder att få innehållet i det valda språket baserat på det ursprungliga innehållet på ett annat språk. Våra översättare översätter till sina modersmål och jobbar engagerat med varje enskilt projekt. Språket och stilen i originaldokumentet upprätthålls och avspeglas i översättningen.

Korrekturläsning omfattar genomläsning av dokumentet där stavning, grammatik och stilfel kontrolleras och korrigeras vid behov. Tjänsten omfattar inte dokumentets struktur, format, integrering eller grafiska formgivning.

Transkription omfattar skriftlig framställning av talspråk. Vi behandlar all information konfidentiellt och de ljudfiler och/eller videon som kunden önskar att transkribera omfattas självklart av samma skydd. BigTranslation kontrollerar innehållet av ljudfiler/videon för att kunna besluta om projektet är genomförbart. Materialet kontrolleras i fråga om ljudkvaliteten, ljudnivå samt ev. störningsljud eller andra faktorer som kunde förhindra utförande av en bra transkription.

4. ANVÄNDARENS SKYLDIGHETER

Användaren är själv ansvarig för konfidentiell behandling och korrekt förvaring av lösenord för att förhindra att obehöriga eller tredje part får tillgång till kontot eller uppgifter.

För att beställa tjänster som erbjuds via denna webbplats ber vi användaren att uppge en rad data. Syftet med denna begäran är att göra det möjligt att ingå ett engagemang samt att tjänsten beställs och utförs korrekt. Du bekräftar att den begärda inlämnade informationen är sanningsenlig, fullständig och korrekt och förpliktas att meddela BigTranslation om alla relevanta ändringar så fort som möjligt, för att undvika eventuella som kan uppstå om uppgifterna som tillhandahålls tjänsteleverantören är felaktiga eller föråldrade.

Användaren får under inga omständigheter avsiktligt på vår webbplats plantera virus, trojaner, maskar logiska bomber eller andra skadliga element eller material. Användaren ska inte låta obehöriga få tillgång till webbsidan, dess servern eller någon annan server, dator eller anslutning till databasen. Det är också förbjudet att angripa vår webbplats genom överbelastningsattacker som DoS (denial-of-service) eller DDoS (distributed-denial-of-service).

Varje överträdelse av dessa bestämmelser utgör ett brott mot lagen. Vid misstanke om brott kommer vi att informera polisen och berörda myndigheter och vi kommer att samarbeta med dessa instanser vilket även inkluderar avslöjande av den misstänktes identitet. I händelse av sådana händelser, dvs. misstanke om brott, upphör användarens rätt till användning av vår hemsida med omedelbar verkan.

Vi ansvarar inte för förlust eller skada som uppstår i samband med och/eller till följd av sådana attacker, däribland DoS och DDoS, infektering av datavirus, trojaner mm. vilka kan leda till skador på användarens programvara eller annat material, utrustning eller kopplade sidor som skadas i samband med användning av vår webbplats eller till följd av vidarebefordran av dess innehåll, länkar eller material vid händelse av sådan attack.

5. PROJEKT OCH BESTÄLLNINGAR

BigTranslation förbehåller sig rätten att godkänna eller avvisa projekt som kan innehålla stötande material, främja våld, diskriminering eller material som kränker rättigheter och/eller erkända enligt EU-lagen.

Projektet att översätta innehållet kommer att tillhandahållas på vår plattform av Kunden tillsammans med alla filer som behövs för översättaren. Innehållet bör vara korrekt, utformat med hänsyn till BigTranslations formatkrav och fritt från virus eller kryptering. BigTranslation ansvarar inte för fel i innehållet i det av Kunden levererade materialet och/eller relaterade filer.

Materialet eller relaterade filer får under inga omständigheter innehålla kundens kontaktinformation eftersom det är förbjudet att ha direktkontakt med översättaren. Eventuell nödvändig information kan lämnas vid inlämnande av material och meddelas översättaren så att denne kan ta hänsyn till den.

För att göra en beställning måste du först registrera dig på vår plattform och följa anvisningar för att begära en offert. När beställningen bekräftats och projektet har tilldelats en översättare kan du inte avbryta, avbeställa eller begära återbetalning.

När projektet är klart kommer du få information om att projektet finns på ditt konto där du direkt kan ladda ner filen.

6. PROJEKTLEVERANS

Leveranstiden för projekt som anges på vår plattform är bara en uppskattning och fungerar som en riktlinje eftersom det finns flera faktorer att ta hänsyn till, däribland projektets komplexitet, omfång samt tillgången på översättare.

BigTranslation kan därför inte binda sig till någon specifik deadline men vi gör alltid vad som krävs för att påskynda processen i den mån det är möjligt.

Projektet levereras i samma format som det lämnades in i.                   

7. BETALNINGSMETODER OCH FAKTURERING

Priset för projektet kommer att anges på plattformen vid tidpunkten för beställningen. Referensvalutan är Euro (€).

Godkända betalningssätt på vår plattform är banköverföring, kreditkortsbetalning samt PayPal.

Vid betalning via banköverföring kommer översättningsprojektet startas först när betalningen bekräftas av vår bank.

BigTranslation godkänner även kreditkortsbetalning via PayPals Gateway i gästläge (inget behov för PayPal-konto eller registrering)

Vid betalning via PayPal som är den säkraste betalningsplattformen på nätet, är det möjligt att göra betalningen med ditt kreditkort, bankkort eller från bankkontot.

Vi erbjuder även möjligheten att öppna sin egen plånbok kopplad till kundkontot. Du fyller på ditt konto med banköverföring och kan använda saldot för alla nya beställningar. På kontrollpanelen kan du se kontohistorik och möjligheten till överföring av medel till ditt bankkonto eller PayPal-konto (min. 300 €). Detta är mycket bekvämt och utan extra kostnad.

Om du har en kampanjkod kommer den att gälla i tre månader.

Alla beställningar som gjorts hos BigTranslation omfattas av spansk och europeisk lagstiftning och rättsliga bestämmelser. BigTranslation innehar ett skattenummer (NIF) och MOMS-nummer (IVA/VAT) varför alla beställningar som kommer från kunder residerande i ett annat europeiskt land och som har ett MOMS-registreringsnummer undantas från mervärdeskatt. För att detta ska vara möjligt, kontrolleras alla internationella VAT-nummer automatiskt via VIES-systemet och valideras därigenom. Fakturor till kunder med spansk faktureringsadress kommer att påföras MOMS enligt för tidpunkten gällande regler.

Kunden kan ladda ner fakturan från Kundzonen med tillgänglighet den 10, 20 och 30 dagen i månad.

Kunden lan säga upp sitt konto när som helst via vårt kontaktformulär. Ansökan gäller enbart om den lämnats in denna väg.

8. INTELEKTUELL EGENDOM (IMMATERIALRÄTT)

Denna webbplats ägs av BigTranslation liksom alla rättigheter relaterade till dess innehåll, bilder, texter, design och mjukvara. Webbplatsens alla delar inklusive dess utformning och innehåll skyddas av lagen om immateriell egendom, industriell äganderätt och internationella fördrag om upphovsrätt.

Utan BigTranslations uttryckliga godkännande är det inte tillåtet att reproducera, överföra eller utnyttja webbplatsens innehåll på något sätt.

Även om BigTranslation för maximala ansträngningar för att säkerställa precision, noggrannhet och korrekthet i webbplatsens innehåll kan den ändå innehålla vissa felaktigheter eller brister. Därför kan vi inte garantera riktighet, tillförlitlighet eller korrekthet i webbsidans hela innehåll. BigTranslation frånsäger sig ansvar för information från tredje parts webbsidor som innehåller länkar till BigTranslations webbsidor. BigTranslation kan under inga omständigheter hållas ansvarig för förlust eller skada av något slag som uppstrår till följd av eller i samband med användning av denna webbplats. Den som bryter mot förbudet att utan tillstånd dela eller använda innehållet i denna webbplats kommer att vara ersättningsskyldig gentemot BigTranslation för alla skador och förluster som detta regelbrott orsakar.

9. SEKRETESS

BigTranslation garanterar och säkerställer tystnadsplikten och sekretessen gällande information och innehåll i alla dokument och material som lämnas in för offertförberedelse och/eller projektgenomförande.

Våra översättare har sekretessavtal med BigTranslation, varför all information behandlas konsekvent konfidentiellt. BigTranslation plattformen har ett digitalt certifikat (SSL) som autentiserar användare och krypterar utbyte av dokumentation genom identifieringskoder.

10. KUNDENS ANSVAR

Kunden måste skydda och befria BigTranslation, dess tjänstemän, representanter, direktörer och dotterbolag från allt ansvar och krav vid anspråk eller tvister som uppstår i samband med:

  1. Varje överträdelse av kundens utfästelser, garantier och skyldigheter som framgår gäller enligt dessa villkor.
  2. All vårdslöshet, avsiktlig eller oavsiktlig olaglig handling utförd av kunden eller dennes ombud, representanter, anställda, underleverantörer eller agenter.
  3. Underlåtenhet att uppfylla sina skyldigheter och/eller bristande utövande av sina rättigheter i enlighet med tillämpliga lagar, regler och förordningar.

11. GÄLLANDE LAG OCH JURISDIKTION

Dessa villkor ska regleras och tolkas e enlighet med gällande spansk lagstiftning. Alla tvister som uppstår i samband med dessa regler behandlas av den behöriga Domstolen i Valencia, Spanien i enligt med gällande jurisdiktion. Detta hindrar dock inte myndigheten att lösa eventuella ärenden och tvister genom någon tillämpning av och/eller hänsynstagande till annan relevant lagstiftning.

PRIVACY POLICY

1.CORPORATE INFORMATION

In compliance with Legislation 34/2002 of 11 July relating to the information society and electronic commerce services, and in accordance with the requirements of Article 10 of the abovementioned legislation, BigTranslation notifies you of the following information: the owner of this website is Big Translation Agency, S.L., their NIF/CIF (company tax code)is: B40532194. Business Register for Valencia. Volume: 10566. Folio: 149. Sheet: 184299, and their business address is: Paret del Patriarca, 15. Post Code: 46113. Locality: Moncada. Province: Valencia. The email address for contacting the company is: [email protected]

2.PROTECTION OF PERSONAL DATA

BigTranslation recognises the importance of protecting the privacy and rights of their Clients and guarantees the correct processing of their data with the utmost respect for the current legislation.

Through its WEBSITE, BigTranslation, henceforth the website administrator, provides information about its services and online management, such as offering the possible purchase of these. Due to the content and purpose of the WEBSITE, any person that wants to contract its services will do so in the capacity of a client, and the service will be acquired by completing the REGISTRATION form.

If only visiting the WEBSITE, users/clients do not provide any personal information and are not required to do so

Users/clients agree to browse through the WEBSITE and use its contents in good faith.

In compliance with what is established in the General Regulations for the Protection of Data-EU-2016/679, approved by the European Parliament and Council on 27 April 2016, we inform you that the completion of any form on the WEBSITE or the sending of an email to any of our mailboxes implies acceptance of this privacy policy, as well as giving the website administrator the authorisation to process the personal data that you provide, which will be incorporated into the file owned by the Data Controller and/or the website administrator registered at the Spanish Agency for Data Protection (AEPD).

Client data will be used for sending out via email, any online or physical management carried out by the website administrator, such as the delivery of purchases. BigTranslation places at the client’s disposal the ability to assign different mailing addresses to different types of communication, or the rejection of these communications if they are not deemed as necessary.

The website administrator commits to maintaining the maximum possible discretion and confidentiality in relation to the information/documents to be translated or proofread, and to use these only for the purposes indicated

The website administrator will assume that the information has been entered by its owner or by persons authorised by him/her, and that it is correct and accurate.

The data will be entered into an automated file which is the responsibility of the BigTranslation website administrator, with the aim of facilitating, streamlining and complying with the agreement established between both parties. Additionally, BigTranslation informs you of your rights to access, allowing the website user to ascertain what personal data the website administrator holds, and if this data is stored, a reply will be sent within 30 days. Rectification, allows the rectification of any errors, the amendment of inaccurate or incomplete data and guarantee the accuracy of the information; Objection, may be requested and may lead to the removal of the data; Erasure, allows any inappropriate or excessive data to be erased; Restriction, by which a request can be made to restrict the processing of your data. When you have exercised your right to the amendment of your personal data, and its portability, so that the user can obtain a copy of the personal data they have provided on the website with the objective of passing it on to other services, these rights can be exercised directly through the My Account section on the WEBSITE or by initiating a claim through the contact section, also including a photocopy of the Identity Card or alternative documentation to confirm your identity.

As long as you do not communicate with us otherwise, we will assume that your data has not been amended, that you will notify us of any changes and that we have your consent to use this to promote the relationship between both parties.

Sending your data through the forms on our website is subject to the mandatory reading/acceptance of the General and Privacy Conditions and consent given via the obligatory check box at the end of the form.

In accordance with what is established by Legislation 34/2002, Article 21 relating to the Information Society and e-Commerce Services, we request your consent in order to send you advertising communications, by email or any other means of electronic communication, which we may consider to be of interest to you. Consent is given by clicking on the acceptance check box for the General and Privacy Conditions.

To amend or update their personal data, the client should go to the user area on the WEBSITE.

Because of this, the client is responsible for the truthfulness of their data and the website administrator is not responsible for any inaccuracies in the personal data of any client.

According to current legislation on data protection, the website administrator has adopted appropriate security levels for the data provided by clients and, furthermore, has installed the means and measures within his/her ability to avoid the loss, inappropriate use, alteration, unauthorised access and removal of these.

BigTranslation informs users of its websites that we are committed to confidentiality relating to the personal data collected by the company through the forms on our websites. This commitment will continue even after our business or contractual relationship has been completed, and on no account will we make the personal data of our visitors and clients of our website public without their consent. Minors below 13 years of age cannot give their consent for a business to collect and process their personal data, and for this reason, the registration on our website of minors under 13 years of age is expressly forbidden.

The Data Protection Delegate (DPD) is; GRUPO QUALIA [email protected]

3.SECURITY

The website administrator possesses the highest commercially available security measures within the sector. Additionally, the payment process is managed through a secure server using the SSL protocol. The secure server establishes a connection in a way that the information is transmitted in coded format as 128 bit algorithms, which ensures that it is only intelligible and understood by the client’s computer and that of the WEBSITE. In this way, using the SSL protocol guarantees:

1. That the client is communicating their data to the website administrator’s service centre and not to any other website that may attempt to impersonate it.

2. That the transmitted data will be encrypted between the client and the website administrator’s service centre, avoiding any potential access or being read by third parties.

4. LSSI-CE COMPLIANCE CERTIFICATES AND DATA PROTECTION

BigTranslation, complies with the current regulations for the Protection of Data and with the LSSI-CE (the Internet Society and e-Commerce Services Act), and has been assessed for compliance of these regulations by GRUPO QUALIA, for which it has received the respective certificates in digital image formats so that they can be displayed on the website.

5.SEALS OF APPROVAL

Seals of approval are hallmarks given to online stores to demonstrate their quality and security regarding online sales.

To acquire the seal of approval, companies are audited or evaluated to verify that they comply with the criteria for sales security and are legally compliant in matters relating to consumer privacy and data protection.

Stores that possess a seal of approval are bound to a code of conduct and tend to offer consumers alternative procedures for resolving conflicts in a straightforward, fast and comfortable manner.

BigTranslation is not responsible for the content of the websites that the user may access through links established on its websites, and declares that on no account will it examine or exercise any type of control over the content of other websites on the internet.

Additionally, it will not guarantee the technical availability, accuracy, truthfulness, validity or legality of websites that it does not own, but which can be accessed through the links.

BigTranslation states that it has adopted all the necessary measures to avoid any damage that may arise from browsing through its website. As a consequence, BigTranslation cannot be held responsible on any account, for any damage that might be incurred by users while browsing the Internet.

BigTranslation is not responsible for harm or damage of type experienced by the User which is caused by failures or disconnections in the telecommunications networks which leads to the suspension, cancellation, installation or interruption of the website service during the provision of the service or prior to this.

Access to the website: www.bigtranslation.com does not imply an obligation for the company to control the absence of viruses or any other element which may harm the computer. In all cases, the user is responsible for having the appropriate tools to detect and disinfect harmful computer programmes.

BigTranslation is not responsible for damage caused by computer equipment, documents and/or files owned by Users or third parties during the provision of the service.

Do you have a project?

Request your free instant quote without obligation.

Request quote
Få ett Citat Vagn

Create account

'Black Friday' shouldn't be translated, everything else should.

15%

On all of our translation services with the code.

BlackFriday-15